Σχέδιο Υπηρεσίας

Επάγγελμα:

Πολυτεχνίτης (ειδικότητα υδραυλικού/ συγκολλητή, πελεκάνου, κτίστη, συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων).  Η ειδικότητα θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Μισθός:

Κλίμακα Ε7 Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού

Καθήκοντα και ευθύνες:

Κάτω από οδηγίες της Σχολικής Εφορείας ή των εντεταλμένων της.

 1. Αναλαμβάνει την τοποθέτηση ή και επιδιόρθωση σωλήνων, λάστιχων, ειδών υγιεινής, συντήρηση υδραυλικών εξαρτημάτων, βασικές εργασίες των υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωματουργικά, καθαριότητα των αποχετεύσεων και υδραυλικών εγκαταστάσεων.
 2. Κτίζει ή και επιδιορθώνει οικοδομήματα ( τοίχους, δάπεδα, επιχρίσματα κ.τ.λ).
 3. Κατασκευάζει με ή χωρίς βοήθεια σχεδίων και δειγμάτων και επισκευάζει πάσης φύσεως ξύλινες μεταλλικές και από αλουμίνιο κατασκευές (πορτοπαράθυρα, κασιώματα, πίνακες, πινακίδες, διαχωριστικά, πατώματα, επενδύσεις τοίχων , πάγκοι, ερμάρια κτλ). Τοποθετεί ή και επιδιορθώνει κλειδαριές, τζάμια και άλλες ξύλινες, μεταλλικές και από αλουμίνιο κατασκευές.  Εκτελεί όλων των ειδών συγκολλήσεις (ηλεκτροκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις, κοπές μετάλλων και υδραυλικές εγκαταστάσεις).
 4. Μπογιατίζει τοίχους, παράθυρα, πόρτες, σιδεριές και παντός είδους άλλες εργασίες που έχουν σχέση με το πογιάτισμα.
 5. Χειρίζεται μηχανολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση διάφορων εργασιών.
 6. Συντηρεί, φροντίζει και φυλάει τα οχήματα, τα εργαλεία, μηχανήματα, συσκευές που του παρέχονται ή του χρεώνονται από την αποθήκη και είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και την ασφαλή φύλαξη τους.  Αναφέρει στο προϊστάμενο του τυχόν βλάβες ή φθορές που παρουσιάζονται στα είδη που είναι χρεωμένος.
 7. Τηρεί με σχολαστικότητα όλα τα μέτρα ασφάλειας, φροντίζει για την καθαριότητα στο χώρο εργασίας.  Εκτελεί εργασία και εκτός του κανονικού ωραρίου με πληρωμή για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που έχουν σχέση με τη λειτουργία των σχολείων.
 8. Καταγράφει ποσοτικά την παραγωγή του.
 9. Φορτώνει και ξεφορτώνει υλικά.
 10. Μεταφέρει τα υλικά και άλλα είδη από την αποθήκη σε σχολεία ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
 11. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τα οποία θα του ανατίθενται.

Ωράριο Εργασίας:

Θα εργάζεται πάνω σε πενθήμερη βδομάδα εργασίας και το ωράριο θα καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  Το σύνολο των ωρών δε θα υπερβαίνει το καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας τη βδομάδα που συμφωνείται με τη συλλογική σύμβαση.

 

Copyright © Σχολική Εφορεία Πάφου
angle-downcrossmenuarrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram