Προσφορά με Σ.Δ. αρ. 11/2020-2021από Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα

Η Σχολική Εφορεία Πάφου ζητά γραπτές προσφορές από Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα για σχεδίαση μιας αίθουσας πολλαπλής χρήσης στο Η’ Δημοτικό σχολείο Πάφου.

Στη προσφορά να συμπεριληφθεί η σχεδίαση, η προκήρυξη μέσω e-procurement, η αξιολόγηση, η κατακύρωση και επίβλεψη της κατασκευής μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών και παράδοση της αίθουσας.

Στη προσφορά να συμπεριληφθούν οι υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου μηχανικού, Ηλεκτρολόγου μηχανικού καθώς και οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας χρειάζεται για την αποπεράτωση του έργου.

Στη προσφορά σας να αναφέρετε μόνο το ποσό των πιο πάνω υπηρεσιών.

Η προεκτιμημένη δαπάνη όσον αφορά την κατασκευή του έργου αλλά και τη μελέτη  και επίβλεψη από τις πιο πάνω ειδικότητες ανέρχεται στο ποσό των €390000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Γενικές προδιαγραφές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τη σχεδίαση της αίθουσας επισυνάπτονται.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και οι πληρωμές θα γίνονται από το Λογιστήριο της Σχολικής Εφορείας Πάφου.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος της προσφοράς και να απευθύνονται στο Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Πάφου.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Πάφου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09/04/2021 και ώρα 12:00μ.

Σημειώνετε ότι εκπρόσωποι των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας δύναται να επιθεωρούν το έργο σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής. 

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες κατεβάστε το πιο κάτω αρχείο. Ακολουθεί επίσης ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Copyright © Σχολική Εφορεία Πάφου
angle-downcrossmenuarrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram