ΘΕΜΑ: Προσφορά με Σ.Δ. αρ. 11/2020-2021 για παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου

Η Σχολική Εφορεία Πάφου ζητά γραπτές προσφορές για παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, για περίοδο δώδεκα (12) μηνών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη τρία (3) χρόνια, με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.

Αναλυτικά, θα παρέχονται οι πιο κάτω υπηρεσίες:

1. Εξέταση, ετοιμασία και παροχή γραπτών ή/και τηλεφωνικών γνωμοδοτήσεων και συμβουλών σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Εφορείας.

2. Νομική επεξεργασία συμβάσεων, συμφωνιών και προδιαγραφών προσφορών.

3. Επίλυση διαφορών με τρίτους, εκτός δικαστηρίου.

4. Σύνταξη επιστολών εκ μέρους και για λογαριασμό της Εφορείας ή/και παροχή γνωμοδοτήσεων σε σχέση με τις εν λόγω επιστολές.

5. Εξέταση και ετοιμασία γνωμοδοτήσεων σε θέματα που αφορούν στο προσωπικό της Εφορείας.

6. Συσκέψεις στα γραφεία της Εφορείας ή του Αναδόχου ή και άλλου, σε όλες τις Τακτικές  συνεδριάσεις και όποτε του ζητηθεί, αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με τις εργασίες της Εφορείας, καθώς και γραπτή και ηλεκτρονική αλληλογραφία σχετικά με τα θέματα αυτά.

7. Εκπροσώπηση της Εφορείας στο Δικαστήριο, όποτε παραστεί ανάγκη.

Οποιαδήποτε γραπτά κείμενα που θα προκύπτουν από τις πιο πάνω υπηρεσίες θα είναι παραδοτέα στην Ελληνική γλώσσα, εκτός και αν ζητηθεί διαφορετικά.

Οικονομικές Απολαβές

Το μέγιστο ποσό εκτίμησης, της προσφοράς, είναι €2000,00 πλέον ΦΠΑ.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος της προσφοράς και να απευθύνονται στο Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Πάφου.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Πάφου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09/04/2021 και ώρα 12:00μ.

Προσφορές που θα υπερβαίνουν το εκτιμημένο ποσό ή θα υποβληθούν μετά τη πιο πάνω ημερομηνία και ώρα θα θεωρούνται άκυρες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Copyright © Σχολική Εφορεία Πάφου
angle-downcrossmenuarrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram